Browsing by Author Nguyễn Hữu Thọ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Hệ tọa độ trong không gian - Một số mặt cong trong không gian; Hàm nhiều biến. Ðạo hàm riêng. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong; Vi phân. Ðạo hàm theo huớng. Gradient; Ðạo hàm hàm hợp. Ðạo hàm hàm ẩn; Bài toán cực trị của hàm hai biến; Tích phân bội hai ; Ứng dụng vật lý của tích phân bội hai; Tích phân đuờng trong mặt phẳng; Sự không phụ thuộc đuờng lấy tích phân. Truờng bảo toàn. Ðịnh lý Green

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Hệ tọa độ trong không gian ba chiều. Mặt cong; Đạo hàm riêng; Đạo hàm có hướng, đạo hàm hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn; Đạo hàm hàm hợp. Giới thiệu phương trình đạo hàm riêng; Bài toán giá trị cực đại và cực tiểu; Cực trị có điều kiện; Tích phân bội hai; Tích phân bội hai trong tọa độ cực; Tích phân bội ba; Đổi biến trong tích phân bội ba; Tích phân đường trong mặt phẳng; Định lý Green; Tích phân mặt và định lý phân nhánh; Tổng kết môn học. Đọc điểm quá trình

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm cơ bản về biến cố; Xác suất và quy tắc cộng, quy tắc nhân; Công thức Bayes và biến ngẫu nhiên; Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Phân phối nhị thức và siêu bội; Phân phối chuẩn. Một số thống kê mẫu quan trọng; Bài toán ước lượng trung bình của một mẫu; Bài toán ước lượng trung bình của hai mẫu và tỷ lệ; Kiểm định giả thiết về trung bình của một mẫu; Kiểm định giả thiết về trung bình của hai mẫu và tỷ lệ

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Hệ phương trình tuyến tính; Ma trận; Định thức; Không gian vectơ và không gian con; Hạng của ma trận và nghiệm của Ax=0; Ax=b; Cơ sở, số chiều của một không gian véc tơ; Vectơ riêng, giá trị riêng; Tính trực giao; Ma trận chuyển cơ sở và Phép biến đổi tuyến tính

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung của bài giảng gồm các bài: Phương trình vi phân cấp 1; Phương trình vi phân tuyến tính câp một. Phương trình Bernoulli; Phương trình vi phân đẳng cấp cấp một; Phương trình vi phân toàn phần; Phương trình vi phân cấp hai; Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng. Phương pháp biến thiên tham số; Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với vế phải đặc biệt; Phương trình vi phân tuyến tính cấp cao với hệ số hằng. Toán tử đa thức; Hệ phương trình vi phân tuyến tính; Phương pháp giá trị riêng.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Bài 1. Hàm một biến; Bài 2. Dãy số và giới hạn; Bài 3. Ðạo hàm và vi phân; Bài 4. Ứng dụng của đạo hàm; Bài 5. Hàm nhiều biến số; Bài 6. Cực trị tự do; Bài 7. Cực trị có Ðiều kiện; Bài 8. Tích phân; Bài 9. Ứng dụng tích phân

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Contents: Intergration by part. Partial fractions; Trigonometric Integrals. Improper integrals; Area of the regions between curves; Volumes. Lengths of Plane Curves. Areas of Surfaces of Revolution; Physical applications: Moments and Centers of Mass; Infinite Series; Integral test. Comparison ,Ratio and Root tests; Alternating series; Power series. Taylor and Maclaurin series; Covergence of Taylor series. Application of power series; Parametric equations. Polar corrdinates; An introduction to matrices

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Contents: Introduction to Differential Equations; Differential Equations and solutions. Separable Equations; Linear Equations. Exact Differential Equations ; Autonomous Equations. Modeling and Applications; Euler’s Method. Vectors and Matrices; Systems of Linear Equations; Bases and Subspaces. Matricies. Determinants; An Introduction to Systems; Linear System with Constant Coefficients; Second – order Equations; Laplace Transforms;

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Contents: Lecture 1: The Idea of Limits - Definition and Rules of Limits; Lecture 2: One-sided Limits and Limits at infinity - Infinite Limits; Lecture 3: Continuity; Lecture 4: Tangents and derivatives; Lecture 5: The derivative as a function - Differentiation Rules; Lecture 6: The derivative as a Rate of change - Derivative of Trigonometric - The Chain Rule; Lecture 7: Implicit Differentiation Related rates; Lecture 8: Extreme values of functions; Lecture 9: The Mean value Theorem - First derivative test - Concavity Applied Optimization. L’Hospital’s Rule; Lecture 10: Antiderivatives - Sigma Notation; Lecture 11: The Definite Integral.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Contents: Vector and Space Three dimention; Vector and Geometry of Space; Vector Valued-functions and motion in Space; Functions of sereval Variables - Limits and Continuity; Partial Derivatives; Directional Derivatives - Tangent Planes; Extrem Values - Taylor’s Formula; Double Integrals; Double Integrals in Polar Form - Triple Integrals; Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates; Green’s Theorem - Surfaces and Area; Stokes’s Theorem - The Divergence Theorem.