BG - Toán-Lý-Hóa (23)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23

 • LT


 • Authors: Bộ môn Toán;  Advisor: -;  Participants: - (2022)

 • Xác suất thống kê là lĩnh vực toán học chuyên nghiên cứu về các quy luật của các đại lượng nhận một giá trị nào đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Là một công cụ quan trọng cho kĩ sư trong việc đưa ra các kết luận khoa học khi chỉ có trong tay các quan sát thực tế hoặc các kết quả từ phòng thí nghiệm.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung của bài giảng gồm các bài: Phương trình vi phân cấp 1; Phương trình vi phân tuyến tính câp một. Phương trình Bernoulli; Phương trình vi phân đẳng cấp cấp một; Phương trình vi phân toàn phần; Phương trình vi phân cấp hai; Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng. Phương pháp biến thiên tham số; Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với vế phải đặc biệt; Phương trình vi phân tuyến tính cấp cao với hệ số hằng. Toán tử đa thức; Hệ phương trình vi phân tuyến tính; Phương pháp giá trị riêng.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Toán học;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm: Ma trận và định thức; Ma trận nghịch đảoHệ phương trình tuyến tính; Hệ phương trình Crammer; Đạo hàm và vi phân của hàm số 1 biến; Ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế; Hàm số nhiều biến; Cực trị tự do; Cực trị có điều kiện; Tích phân bất định; Tích phân xác định, tích phân suy rộng

 • LT


 • Authors: Đặng Thị Minh Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Contents: Chapter 3 : Motion in one dimension; Chapter 4 : Acceleration; Motion along an inclined plane; Chapter 5: Inertia and Collision; Inertia; Chapter 6 :Energy; Chapter 7: Moving Reference Frame; Chapter 8: Interactions; Chapter 9: Force and Newton’s Law; Chapter 10: Work; Chapter 11: Motion in a Plane; Chapter 12: Circular motion and rotational motion ; Chapter 13: Dynamics of rotational motion; Chapter 14 : Gravitation; Periodic Motion, Wave and Thermodynamics

 • LT


 • Authors: Nguyễn Văn Nghĩa;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Photon, Electron và Nguyên tử; Chương 2: Cơ học luợng tử; Chương 3: Cấu trúc tinh thể của vật rắn; Chương 4: Lý thuyết vùng năng luợng; Chương 5: Chất bán dẫn trong trạng thái cân bằng; Chương 6: Hiện tuợng truyền dẫn hạt tải điện trong chất bán dẫn không cân bằng; Chương 7: Các chất bán dẫn nguyên tố

 • LT


 • Authors: Bộ môn Toán;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung của bài giảng gồm: Tổng quan về Thống kê; Thu thập dữ liệu; Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị; Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả; Xác suất căn bản và biến ngẫu nhiên; Phân phối của tham số mẫu và ước lượng tham số tổng thể; Kiểm định giả thuyết về tham số một tổng thể; Kiểm định giả thuyết về tham số hai tổng thể; Phân tích phương sai; Kiểm định phi tham số; Kiểm định chi - bình phương; Hồi quy đơn biến; Hồi quy đa biến.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Contents: Vector and Space Three dimention; Vector and Geometry of Space; Vector Valued-functions and motion in Space; Functions of sereval Variables - Limits and Continuity; Partial Derivatives; Directional Derivatives - Tangent Planes; Extrem Values - Taylor’s Formula; Double Integrals; Double Integrals in Polar Form - Triple Integrals; Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates; Green’s Theorem - Surfaces and Area; Stokes’s Theorem - The Divergence Theorem.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Contents: Lecture 1: The Idea of Limits - Definition and Rules of Limits; Lecture 2: One-sided Limits and Limits at infinity - Infinite Limits; Lecture 3: Continuity; Lecture 4: Tangents and derivatives; Lecture 5: The derivative as a function - Differentiation Rules; Lecture 6: The derivative as a Rate of change - Derivative of Trigonometric - The Chain Rule; Lecture 7: Implicit Differentiation Related rates; Lecture 8: Extreme values of functions; Lecture 9: The Mean value Theorem - First derivative test - Concavity Applied Optimization. L’Hospital’s Rule; Lecture 10: Antiderivatives - Sigma Notation; Lecture 11: The Definite Integral.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Toán học;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung của bài giảng gồm: Bài 1: Ma trận; Bài 2: Định thức; Bài 3: Ma trận nghịch đảo – Hạng của ma trận; Bài 4: Hệ phương trình tuyến tính; Bài 5: Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất; Bài 6: Véc tơ n chiều và không gian véc tơ; Bài 7: Không con con, cơ sở và chiều; Bài 8: Giá trị riêng, vectơ riêng, chéo hoá một ma trận; Bài 9: Dạng toàn phương.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Vật lý;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Ðiện tích và Ðiện truờng; Ðịnh luật GAUSS; Ðiện thế; Từ truờng và lực từ; Nguồn của từ truờng; Cảm ứng điện từ; Nhiễu xạ ánh sáng

 • LT


 • Authors: Bộ môn Vật lý;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Động học chất điểm; Công và động năng; Thế năng và bảo toàn năng lượng; Động lượng, Xung lượng và Bảo toàn động lượng; Động học và Cơ năng trong chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định; Nhiệt độ - Nhiệt lượng-Nhiệt dung-Phương trình trạng thái; Ðịnh luật thứ nhất của nhiệt động học; Định luật thứ hai của nhiệt động lực học

 • LT


 • Authors: Nguyễn Đăng Tâm;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Động học chất điểm; Định luật Newton; Công và động năng; Thế năng; Động lượng và xung lượng; Sự quay của vật rắn; Nhiệt học

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Contents: Introduction to Differential Equations; Differential Equations and solutions. Separable Equations; Linear Equations. Exact Differential Equations ; Autonomous Equations. Modeling and Applications; Euler’s Method. Vectors and Matrices; Systems of Linear Equations; Bases and Subspaces. Matricies. Determinants; An Introduction to Systems; Linear System with Constant Coefficients; Second – order Equations; Laplace Transforms;

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Contents: Intergration by part. Partial fractions; Trigonometric Integrals. Improper integrals; Area of the regions between curves; Volumes. Lengths of Plane Curves. Areas of Surfaces of Revolution; Physical applications: Moments and Centers of Mass; Infinite Series; Integral test. Comparison ,Ratio and Root tests; Alternating series; Power series. Taylor and Maclaurin series; Covergence of Taylor series. Application of power series; Parametric equations. Polar corrdinates; An introduction to matrices

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Bài 1. Hàm một biến; Bài 2. Dãy số và giới hạn; Bài 3. Ðạo hàm và vi phân; Bài 4. Ứng dụng của đạo hàm; Bài 5. Hàm nhiều biến số; Bài 6. Cực trị tự do; Bài 7. Cực trị có Ðiều kiện; Bài 8. Tích phân; Bài 9. Ứng dụng tích phân

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm cơ bản về biến cố; Xác suất và quy tắc cộng, quy tắc nhân; Công thức Bayes và biến ngẫu nhiên; Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Phân phối nhị thức và siêu bội; Phân phối chuẩn. Một số thống kê mẫu quan trọng; Bài toán ước lượng trung bình của một mẫu; Bài toán ước lượng trung bình của hai mẫu và tỷ lệ; Kiểm định giả thiết về trung bình của một mẫu; Kiểm định giả thiết về trung bình của hai mẫu và tỷ lệ

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Hệ tọa độ trong không gian ba chiều. Mặt cong; Đạo hàm riêng; Đạo hàm có hướng, đạo hàm hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn; Đạo hàm hàm hợp. Giới thiệu phương trình đạo hàm riêng; Bài toán giá trị cực đại và cực tiểu; Cực trị có điều kiện; Tích phân bội hai; Tích phân bội hai trong tọa độ cực; Tích phân bội ba; Đổi biến trong tích phân bội ba; Tích phân đường trong mặt phẳng; Định lý Green; Tích phân mặt và định lý phân nhánh; Tổng kết môn học. Đọc điểm quá trình

 • LT


 • Authors: Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Hệ tọa độ trong không gian - Một số mặt cong trong không gian; Hàm nhiều biến. Ðạo hàm riêng. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong; Vi phân. Ðạo hàm theo huớng. Gradient; Ðạo hàm hàm hợp. Ðạo hàm hàm ẩn; Bài toán cực trị của hàm hai biến; Tích phân bội hai ; Ứng dụng vật lý của tích phân bội hai; Tích phân đuờng trong mặt phẳng; Sự không phụ thuộc đuờng lấy tích phân. Truờng bảo toàn. Ðịnh lý Green