BG - Công nghệ thông tin (64)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64

 • LT


 • Authors: Nguyễn Thị Phương Trà;  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Thị Thu Hương (2021)

 • Nội dung của bài giảng gồm: Phần 1: Tổng quan về giao diện người sử dụng; Phần 2: Quy trình thiết kế giao diện người sử dụng.

 • LT


 • Authors: Cù Việt Dũng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung của bài giảng gồm: Chương 1: Nhắc lại về C++; Chương 2: Lớp và đối tượng; Chương 3: Nạp chồng toán tử; Chương 4: Nguyên lý kế thừa; Chương 5: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL); Chương 6: Hàm ảo và đa hình.

 • LT


 • Authors: Bùi Thị Thanh Xuân;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng: Chương 1: Máy tính và chương trình máy tính. Chương 2: Các lệnh lựa chọn và lặp; Chương 3: Các kiểu dữ liệu cấu trúc; Chương 4: Hàm và truyền tham số

 • LT


 • Authors: -;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung tài liệu gồm: Cơ sở hạ tầng đám mây; Các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây; Ngăn xếp đám mây; Các loại điện toán đám mây; Các mô hình dịch vụ phần mềm

 • LT


 • Authors: Trần Hồng Diệp;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung tài liệu gồm: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin; Chương 2: Hệ thống thương mại điện tử; Chương 4: Hệ thống doanh nghiệp; Chương 5: Hệ thống thông tin và quyết định; Chương 6: Các hệ thống quản lí tri thức và các hệ thống thông tin chuyên ngành; Chương 7: Lãng phí, sai sót máy tính và an toàn thông tin; Chương 8: Phát triển hệ thống khảo sát và phân tích; Chương 9: Phát triển hệ thống thiết kế, triển khai, bảo trì và đánh giá

 • LT


 • Authors: Nguyễn Văn Nam;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung tài liệu gồm: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Khái niệm về mô hình hóa đối tượng, mô hình hướng đối tượng; Giới thiệu UML; Quy trình phát triển HĐT(OO) - RUP, mô hình hóa nghiệp vụ, Requirement - yêu cầu; Phân tích và thiết kế, các kiến trúc phần mềm; Phân tích ca sử dụng; Thiết kế phần tử,..

 • LT


 • Authors: Kiều Tuấn Dũng; Nguyễn Tu Trung;  Advisor: -;  Participants: - (2019)

 • Nội dung tài liệu gồm: Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý (GIS); Định nghĩa GIS; Sự tuần hoàn của dữ liệu địa lý; Các thành tố của GIS; Các chức năng của GIS; Các lĩnh vực liên quan tới GIS; Một số ứng dụng GIS; Lịch sử phát triển GIS trong nước

 • LT


 • Authors: Lại Hiền Phương;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung tài liệu gồm: Giới thiệu tổng quan về hệ quản trị CSDL; Hệ quản trị CSDL SQL Server; Kiến trúc của SQL Server; Các thành phần của SQL Server; Mô hình dữ liệu quan hệ

 • LT


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Diệp;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng bao gồm: Chương 1: Kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin; Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản; Chương 3: Internet và một số dịch vụ cơ bản; Chương 4: Phần mềm soạn thảo Microsoft Word; Chương 5: Phần mềm bảng tính Microsoft Excel; Chương 6: Phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint