BG - Luật & Lý luận chính trị (6)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6

  • LT


  • Authors: Lê Văn Thơi;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

  • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của KTCT Mác - Lênin; Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích ở Việt Nam; Chương 6: CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam