Item Infomation


Title: Thuỷ lực
Authors: Hoàng, Văn Quý
Nguyễn, Cảnh Cầm
Issue Date: 1978
Publisher: ĐH&THCN
Description: Soạn theo chương trình đã được Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp duyệt
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/134
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật tài nguyên nước - Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

35

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13993.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,05 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.