Item Infomation


Title: Lập trình nâng cao
Authors: Nguyễn Thị Phương Dung
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# ; Các khái niệm cơ bản trong C#; Xử lý ngoại lệ; OPP Trong C#; Lập trình nâng cao OPP trong C#; Delegate và xử lý sự kiện; Thread và đồng bộ; Lập trình Winform trong C#; ADO.Net (ActiveX Data Object.NET)
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8894
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

438

VIEWS & DOWNLOAD

58

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8894.pdf
      Restricted Access
    • Size : 12,31 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.