Item Infomation


Title: Đánh giá chất lượng mưa vệ tinh GSMaP mô phỏng mưa lớn - ứng dụng cho lưu vực sông Mã
Authors: Nguyễn Tiến Kiên
Participants: Ngô Lê An
Lê Đình Thành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 64 (3/2019), tr.76-83
Abstract: Các dữ liệu mưa không gian như mưa ra đa, mưa vệ tinh… ngày càng được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi nhằm bổ sung thông tin cho các vùng không có trạm đo mưa. Nghiên cứu này tập trung đánh giá chất lượng sản phẩm mưa vệ tinh GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation) của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và cơ quan Khám phá Vũ trụ Nhật Bản cung cấp. Ba sản phẩm mưa GSMaP_MKV, GSMaP_NRT, SMaP_NOW được so sánh đánh giá với dữ liệu thực đo từ 45 trạm mưa trong và lân cận lưu vực sông Mã thời đoạn 6 giờ trong 2 năm 2017, 2018. Kết quả đánh giá cho thấy các sản phẩm mưa GSMaP mô tả tốt sự phân bố mưa theo không gian cũng như sự biến động theo thời gian. Sản phẩm GSMaP_MKV có chất lượng tốt nhất, còn sản phẩm GSMaP_NOW là kém nhất trong 3 sản phẩm xét về khía cạnh tổng lượng mưa.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9023
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.