Item Infomation


Title: Bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
Authors: Lê Văn Thơi
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của KTCT Mác - Lênin; Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích ở Việt Nam; Chương 6: CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9144
Appears in Collections:BG - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

7648

VIEWS & DOWNLOAD

609

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9144.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.