Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 11-20 of 39 (Search time: 0.057 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Phạm, Việt Hòa;  Advisor: -;  Participants: - (2006)

  • Chương I: Tình hình xây dựng và quản lý khai thác các hệ thống thủy lợi ở Việt Nam và những yêu cầu phát triển; chương II: Lập và thực hiện kế hoạch dùng nước cho các hệ thống thủy nông

  • LT


  • Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  Advisor: -;  Participants: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (2012)

  • Giới thiệu về hiểm họa, rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; Cơ cấu tổ chức Quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Quản lý, đánh giá rủi ro thiên tai; Quản lý thông tin thiên tai, đánh giá thiệt hại Phòng, chống lụt, bão và nhu cầu; Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Thích ứng biến đổi khí hậu và lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu với giảm nhẹ rủi ro thiên tai.