Item Infomation


Title: Đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi An Kim Hải và đề xuất các giải pháp quản lý.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Advisor: Lê, Đình Thành
Nguyễn, Văn Sỹ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Thương mại và vận tải Bình Dương. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực cho công ty
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10209
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5256.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,42 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.