Item Infomation


Title: Quản lý tài nguyên môi trường
Authors: Phan Như Thúc
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nội dung môn học gồm: Chương 1: Các khái niệm co bản về môi truờng và phát triển bền vững; Chương 2: Tiêu chuẩn và quy định trong quản lý môi truờng; Chương 3: Các phương pháp trong quản lý môi truờng; Chương 4: Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Chương 5: Quản lý chất thải rắn; Chương 6: Quản lý tài nguyên đất; Chương 7: Quản lý tài nguyên năng luợng và khoáng sản
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10688
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Hóa - Môi trường -Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

245

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10688.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,54 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.