Filter by collection

Current filters:Current filters:Refine By:

AUTHOR

SUBJECT

DATE ISSUED

Has File(s)

Subjectacademic

Majors

Department

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Phan Như Thúc;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

  • Nội dung môn học gồm: Chương 1: Các khái niệm co bản về môi truờng và phát triển bền vững; Chương 2: Tiêu chuẩn và quy định trong quản lý môi truờng; Chương 3: Các phương pháp trong quản lý môi truờng; Chương 4: Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Chương 5: Quản lý chất thải rắn; Chương 6: Quản lý tài nguyên đất; Chương 7: Quản lý tài nguyên năng luợng và khoáng sản

  • previous
  • 1
  • next