Item Infomation


Title: Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Authors: Lê Văn Thơi
Issue Date: 2021
Publisher: Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Hàng hoá thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích ở Việt Nam. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10988
Appears in Collections:Sách - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

1688

VIEWS & DOWNLOAD

282

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10988.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.