Item Infomation


Title: Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Liễn Sơn và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Khoa học môi trường: Mã số 8440301
Authors: Trịnh Thị Thủy Linh
Advisor: Bùi Quốc Lập
Lê Xuân Quang
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12048
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5671.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5.96 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.