Item Infomation


Title: Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi carbon trong rừng ngập mặn trồng tại vườn Quốc Gia Xuân Thủy. : Luận án tiến sĩ kỹ thuật:09-44-03-03
Authors: Hà Thị Hiền
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Cúc
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Định lượng khả năng tích lũy carban trong rừng Trang(K. obovata) trồng theo thời gian. NGhiên cứu tính toán lượng trao đổi carbon và cân bằng carbon giữa các thành phần môi trường tại khu vực RNMVQGXT, tinh Nam Định.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/7622
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA4000.pdf
      Restricted Access
    • Size : 767,51 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.