Item Infomation


Title: Thuỷ văn đô thị
Authors: Hoàng Thanh Tùng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Chương I: Ðô thị hoá và vấn đề thoát nuớc đô thị; Chương II: Phân tích tính toán mưa; Chương III: Tính toán tổn thất nuớc mưa; Chương IV: Dòng chảy trên lưu vực đô thị; Chương V: Mạng luới thoát nuớc; Chương VI: Mô hình toán thoát nuớc đô thị
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9219
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

110

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9219.pdf
      Restricted Access
    • Size : 34.56 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.