Item Infomation


Title: Thuỷ văn đại cương
Authors: Ngô Lê An
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Giới thiệu về thống kê trong TV; Chương 3. Mưa; Chương 4. Tổn thất; Chương 5. Dòng chảy; Chương 6. Dòng chảy ngầm
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9227
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

254

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9227.pdf
      Restricted Access
    • Size : 18,34 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.