Item Infomation


Title: Nghiên cứu đánh giá xu hướng biến động mưa và lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Lô, tỉnh Hà Giang
Authors: Phạm Văn Chiến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 69 (6/2020), tr. 86-94
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu xu hướng biến động mưa và dòng chảy lưu vực sông Lô (tỉnh Hà Giang) giai đoạn 1972-2018 sử dụng phân tích thống kê, đường lũy tích sai chuẩn và kiểm định phi tham số Mann-Kendall. Kết quả thể hiện rằng (i) lượng mưa năm trung bình nhiều năm tại Hà Giang và Bắc Quang lần lượt là 2430 mm và 4510 mm, (ii) lượng mưa năm trung bình nhiều năm tại Hà Giang và Bắc Quang có xu hướng giảm 4 mm/năm, (iii) nhóm các năm mưa nhiều là 1972- 1990 và 1994-2006 và nhóm các năm mưa ít là 1990-1994 và 2006-2018, (iv) lượng mưa tháng trung bình nhiều năm giảm lớn nhất (6.0 mm) vào tháng V. Tại Đạo Đức, dòng chảy năm trung bình nhiều năm là 150 m3/s và có xu hướng giảm 1.24 m3/s/năm. Dòng chảy tháng có xu hướng giảm từ tháng V đến tháng II năm sau, trong đó IX là tháng có mức độ giảm lớn nhất (3.73 m3/s). Tại Vĩnh Tuy, dòng chảy năm trung bình nhiều năm là 304 m3/s và có xu hướng tăng với giá trị 2.45 m3/s/năm.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9382
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2020
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9382.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.