Browsing by Subject

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 16615
Subject
(-)-8-hydroxypinoresinol 1
(in)direct sensor orientation 1
+ 276G > T 1
1, 2, 4-Oxadiazole 1
13C-NMR 1
14 TCN 114-2001 1
14TCN 114:2001 1
14TCN 157:2005 1
14TCN 183:2006: Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu thí nghiệm 1
14TCN 184:2006: Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá 1
14TCN 185:2006: Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá 1
16S rDNA 1
16S rRNA 2
16s rRNA gene sequence 1
16S rRNA gene sequencing 1
18S amplicon sequencing 1
1H-NM 1
2,13-octadecadien-1-ol 1
2-anilinopyrimidine 1
2-D QSAR 1