Browsing by Subject

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 11976
Subject
(-)-8-hydroxypinoresinol 1
(in)direct sensor orientation 1
14 TCN 114-2001 1
14TCN 114:2001 1
14TCN 157:2005 1
14TCN 183:2006: Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu thí nghiệm 1
14TCN 184:2006: Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá 1
14TCN 185:2006: Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá 1
16S rRNA gene sequencing 1
18S amplicon sequencing 1
22TCN 207-92 1
22TCN 211:2006 1
22TCN 219-94 1
22TCN 222-95 1
22TCN 223:1995 1
23/2004/QH11 1
24.5 hour moving window 3
2D Building outlines 1
2D Point Density 1
2‐methyl‐4‐chlorophenol 1