Item Infomation


Title: Giáo trình Marketing căn bản
Authors: Nguyễn Anh Tuấn (đồng chủ biên)
Nguyễn Thị Huyền (đồng chủ biên)
Participants: Triệu Đình Phương
Đặng Thị Minh Thùy
Mai Thị Phượng
Vũ Thị Thu Hà
Issue Date: 2022
Publisher: Tài chính
Abstract: Giáo trình gồm 9 chương: 1. Tổng quan về marketing; 2. Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; 3. Môi trường marketing và phân tích cạnh tranh; 4. Khách hàng của doanh nghiệp; 5. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường; 6. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường; 7. Các quyết định về giá; 8. Các quyết định về phân phối; 9. Quyết định truyền thông marketing tích hợp.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11932
ISBN: 978-604-79-3285-6
Appears in Collections:Sách - Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

2562

VIEWS & DOWNLOAD

607

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11932.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.