Item Infomation


Title: Bài giảng Nhập môn xác suất thống kê
Authors: Nguyễn Hữu Thọ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm cơ bản về biến cố; Xác suất và quy tắc cộng, quy tắc nhân; Công thức Bayes và biến ngẫu nhiên; Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Phân phối nhị thức và siêu bội; Phân phối chuẩn. Một số thống kê mẫu quan trọng; Bài toán ước lượng trung bình của một mẫu; Bài toán ước lượng trung bình của hai mẫu và tỷ lệ; Kiểm định giả thiết về trung bình của một mẫu; Kiểm định giả thiết về trung bình của hai mẫu và tỷ lệ
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9253
Appears in Collections:BG - Toán-Lý-Hóa
ABSTRACTS VIEWS

906

VIEWS & DOWNLOAD

439

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9253.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,3 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.